MENÜ

Pedagógiai kihívások és lehetőségek

 

 

Intézmények – állam intézkedik a hozzáférésről ð pénzről ð ezért cserébe elvárásokat fogalmaz meg. Az intézmények igénybevétele általában kötelező (óvoda, iskola, javító, stb.)

 

Iskolai intézmények:

 

1. Ellátások az iskolában:

- minél tágabb a tevékenységek köre, annál nagyobb valószínűséggel lehet a személyiséget formálni ð meghosszabbított tanórán kívüli foglalkozások ideje + tekintetbe veszik a tanulók szükségleteit, a szülők elvárásait.

Feladatai: a gyerekek önállóvá nevelése az egészséges életmód és életvitel kialakítása során, valamint a tanulásban, ismeretszerzésben, önművelődésben és a szabadidő kulturált eltöltésében.

 

2. Napközi otthon

- ellátják, gondozzák a gyereket, otthont nyújtanak, kiegészítik és pótolják a család nevelő-gondozó munkáját

- gyermek fejlődésének elősegítése, harmonikus, kiegyensúlyozott fejlesztés

- a gyerek szocializációs deficitjének pótlása: művelődési hátránnyal érkező tanulók esélyeinek növelése, a felzárkózás elősegítése, személyiségének sokoldalú fejlesztése

- együttes élmények erősítik az egymáshoz tartozás mélységét ð nem kötelező, változatos tevékenységek ð napi tanulás + szabadidő

 

3. Iskolaotthon, tanulószoba, klubnapközi

Iskolaotthon: egész napos nevelés – alsóban ð tanítás, felkészülés, szabadidős tevékenységek egész nap váltakoznak ð alapfeltétel: a pedagógusok szoros szakmai együttműködése

Tanulószoba: felső tagozatos tanulók tanórán kívüli tevékenysége (3 óra) ð közvetlenül kapcsolódik a tanórához, felkészülés, segítségnyújtás, felügyelet, korrepetáció

Klubnapközi: csoportokban tanulnak a diákok ð teljesítmény, attitűd alapján kerülnek csoportokba. A legjobb példákban a diákok önállóan döntenek a csoportjukról. 3 fajtája: önálló, ellenőrzött, intenzív tanári segítség. Ez a forma a leghatékonyabb a 10-16 évesek körében ð keretei nyitottak, önkormányzattal működnek, szabadidőben sokféle program lehetőség (erről az önkorm.dönt), ð önmegvalósítás, szabadidő kultúra kialakítása.

 

4. Táborozás

Szervezheti: iskola, gyerekszervezet, civil szervezet, piaci szolg.

Hatékony nevelési eszköz:

-         testi, szellemi és érzelmi felfrissülés

-         önfeledt kikapcsolódás, játék

-         közösségi, emberi kapcsolatok alakulása

-         önismeret

-         élményszerű, felfedező tanulás

Cél lehet:

-         életmód és életvitel javítása

-         családi szocializáció korrigálása

-         élmény és új ismeretszerzés

-         más kultúrákkal való találkozás

-         szabálytudat kialakítása

-         közös célok, elvárások kialakítása

Típusai: napközis, szaktábor, tehetséggondozó, nyári üdültető

Ideális időtartam: 3 hét

 

Nem iskolai intézmények

 

1. gyermekorvosi rendelő – itt is igyekeznek már a gyermekvilág megjelenítésére (rajzok, matricák, festmények, váróban játékok, rajzlehetőség)

 

2. bölcsőde

- magas szintű gyermek gondozás

- kognitív fejlesztés fokozott támogatása

- egészségügyi és higiéniai követelmények biztosítása

- szülővel való szoros együttműködés

- 3 évesnél fiatalabb gyerekek különleges szükségleteinek felismerése

 

3. Óvoda

5 éves kortól kötelező min. 1 év – iskolakezdés feltétele is

Sajátosságai:

-         helyi autonómia

-         szülői igényekhez való alkalmazkodás

-         választhatnak az adatbankban elfogadott programok közül vagy saját körülményeikhez igazíthatják azokat, készíthetnek saját helyi nevelési programot.

- tevékenység és gyermekközpontú szemlélet

- kötelező foglalkozások rendszerét a gyermek szabad döntéseire és érdeklődésére alapozzák – elméletileg

- írás-olvasás-számolás tanítását nem, de a szociális tanulási képességek elsajátítását vállalják

 

4. Kollégium

Átfogó nevelési célkitűzés megvalósítására szerveződtek, a hozzá szervesen kapcsolódó oktatási gyakorlattal

Új tagok befogadása, beillesztése komoly pedagógiai feladat ð hagyománnyá is tehető!!!

 

5. Nevelési Tanácsadó

- 3-18 éves gyerekek pedagógiai, pszichológiai gondozását, fejlesztését, terápiáját végzi szoros együttműködésben a családdal és a pedagógussal ð KÖZÖS MEGOLDÁSKERESÉS

- Kik fordulhatnak ide?

Szülő

Gyermek önállóan

Óvoda, iskola, gyermekorvos

- Mikor fordulnak ide?

Magatartási, beilleszkedési problémák

Tanulási, teljesítményzavar

Érzelmi, indulati élet zavarai

Más hatóságok is kérhetnek szakvéleményt

- Feladatai:

Pszichológiai, pedagógiai diagnosztizálás

Pszichológiai tanácsadás

Pedagógiai korrekció

(gyógy)pedagógiai fejlesztés

Családgondozás

Fejlettségi vizsgálatok végzése tanköteles korba lépő gyermekeknél

 

6. Gyermekjóléti szolgálat

Feladata:

Gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése

Gyermek veszélyeztetettségének megelőzése

Kialakult veszélyeztetettség megszűntetése

Családból kiemelt gyermek visszahelyezése

Alapelv:

- a gyermek önálló jogi státusza

- a szülői felelősség és kötelesség megerősítése

- támogatás nyújtása

- legkisebb kényszer elve

- közreműködésként és nem hatósági feladatként értelmezett ellátás

 

7. Gyermekotthon

Otthont nyújtó ellátási forma – 3 fajta

Ideiglenes

Átmeneti

tartós

Ha: - a gyermek felügyelet nélkül marad

- testi, értelmi, érzelmi fejlődését családi környezete, vagy önmaga súlyosan veszélyezteti

Ha: - a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti

- gondozása, nevelése a családon belül nem biztosítható és a korábbi mindenfajta segítség nyújtás sikertelen volt

Ha: - a szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette

- szülei meghaltak

- a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője

Ellátási formák:

Gyermekek átmeneti otthona: átmenetileg felügyelet, ellátás nélkül marad a gyerek

Gyermekotthon: ideiglenes, átmeneti, tartós nevelésbe vették a gyereket + utógondozás

Speciális otthon/csoport:          1. súlyos pszichés tünetek, magatartás zavar, pszichoaktív szerfogyasztás

2. tartósan beteg, fogyatékos, kora miatt különleges ellátásra szorul

Utógondozói otthon: fiatal felnőttek

 

8. Krízisotthon - szociális és gyermekvédelmi ellátások rendszerének közelítése

- sokféle formában és módon megjelenő válsághelyzetre próbál azonnali, komplex segítséget nyújtani.

Elhelyezés: frissen természeti katasztrófa, átmeneti ellehetetlenülés, bántalmazás, más veszélyek miatt krízishelyzetbe került embereknek, akiknek gyors reszocializációjuk nagy valószínűséggel megoldható

- cél: minél előbbi sikeres társadalmi integráció úgy, hogy addig is megkímélje a klienseket a gyakori változástól, nyugodt, biztonságos, támogató környezetet biztosítva.

- 4 szolgáltatási rendszerből alakították ki:

Egyhetes elhelyezést és intenzív szociális ellátás ð együttműködési szerződés

Fogódzó – családi átmeneti otthon, fokozott kontrollal kísért támogatás

Átmeneti krízisotthonok – intézmény által biztosított önálló lakás, családgondozó segítségével, előtakarékossággal ð saját otthon

Támogatott lakás ð az előzőek kombinációja csak hosszabb ideig

- összekapcsolódott a családon belüli erőszak elleni küzdelemmel

 

9. Javítóintézet

- 14. évét betöltött, bűncselekményt elkövetett fiatal kerülhet be, aki előzetes letartóztatásban van, vagy a bíróság jogerősen elítélte (1-3 év)

- csoport: max. 12 fő

- egyéni fejlesztési terv

- szabadidő, szakkörök, sportkörök, suli, OKJ

- cél:

Reszocializáció

Társadalmi beilleszkedési zavaraik megszűntetése

Bűnismétlésük megelőzése

- feladatok

Szocializációs hiányok pótlása

Kulturáltsági szint emelése

Családi életre nevelés

Munkavégzéshez szükséges készségek fejlesztése

Tanulási elmaradások pótlása

Erkölcsi fejlődés segítése

Egészséges életmódra nevelés

Kommunikációs igényesség emelése

- hozzákapcsolódott – Rákospalotán – anya-otthon

 

10 Fiatalkorúak börtöne

- elkövetéskori életkor számít

- 16 életévét be nem töltött személy max. 15 év

- tanulmányok folytatása esetén ösztöndíj (általános iskola, szakképzés)

- akik nem tanulnak, dolgozhatnak, DE van aki semmit sem csinál

- sok az SNI, értelmileg akadályozott, személyiség zavarral küzdő ð különleges bánásmódot, segítséget igényelnek

- Piramis elvű irányítás ð uralma alatt tartja a fogvatartottakat, irányítja őket

- életképes alternatívák felajánlásával szétzúzni a fiatalkorú bűnelkövetők destruktív jellegű magatartási megnyilvánulásait – korrekciós tevékenység

 

11. Művészeti iskola

- önkéntes, délutáni suli

- állami normatív támogatás mellett a szülők anyagi támogatására is számítanak

- kettős feladat:  közönségnevelés és tehetséggondozás

 

12. ÁMK

- óvoda, iskola, kollégium, könyvtár, műv.ház – olykor sporttelep, krízisotthon, bölcsőde EGYBEN

- hatékony épület és eszközkihasználás

- az emberek személyes életútját, személyes szükségleteit végigkísérő, egymásra épülő szolgáltatások ð központban a család

- szakmai érdekvédelmet civil módra biztosítanak maguknak.

 

13. Műv.ház

- közintézmény ð komfortja, felszereltsége szegényes ð keresi a közművelődés új funkcióit, új tereit (p.: e-magyarország pontok)

- Vállalkozók vagy civilek is működtethetik

 

14. Mozi, filmszínház

- iskola kritikának is fontos eszköze lehet ð kortárs társadalom megismerése, bemutatása

- elválasztás: Művészfilm – kommersz film

- globalizált ember: ugyanazt nézik a világ minden táján (show műsorok, sorozatok, filmek, mesék, stb.)

 

15. Könyvtár – szellemi és erkölcsi fejlődés  nevelés, társadalmi értékek elsajátítása (szocializáció) ð tudásátadás színtere

 

16. Színház: gyerek, báb, cirkusz

- szerepek kipróbálása – identitás keresésé – drámapedagógia (reformpedagógia egyik eszköze)

- érzelmeket vált ki ð óravezetési, tanítás-dramaturgiai értelme is van

 

17. Múzeum

- közösségi intézmény ð magángyűjtemények társadalmasítása

- gyerekeknek: írószerek, festékek, agyagozás, gipszöntés, nyomtatási technikák ð élményszerzés, életszerű ð múzeumi játszóházban a drámapedagógia eszközrendszerének alkalmazása (pl.: életmód rekonstrukció)

- gyerekmúzeumok, gyerekgyűjtemények

 

18. Koncertterem

- Zene fontos üzenete – zenei nevelés ð aktív részese legyen a gyerek

- művészetek, ízlés- és életvitel formáló szerep ð munkaképesség-gondozás megfelelő mozgásformákkal, önálló ítéletalkotás, anyanyelv ápolás

 

19. Táncház

- hagyományőrző tánc a városi táncolás és a „művészi” táncolás egybefonódása ð anyanyelvi szintű mozgásra nevelés!!

 

20. Stadion

- közönség, közönségi létre nevelés – néző és résztvevő is egyben

 

Piaci szolgáltatások

Bárki igénybe veheti, szabadon, amíg van pénze – vásárlóereje

Ár arányban van a szolgáltatás értékével. Minimális a törvényi szabályozás a szolgáltatások felett.

 

1. Gyermekmegőrző – ritkább, esetleges alkalmak ellátására

- gyermekfelügyelet: új felnőtt, De biztonságot adó, saját környezet

- gyermekmegőrző: új helyszín De új játékok ð lehetőségek terepe

+ kortárs kapcsolatok ð lazán szerveződnek egymáshoz vagy magányosan ismerkednek az új környezettel. Ingerekben gazdag környezet, közös játéktér. Szülők bekapcsolódására is lehetőség van

 

2. Ifjúsági szórakozóhely, játékterem, diszkó

- minden kultúrában jelenlévő, sokféle formát öltő emberi tevékenység ð kialakul az egyes társadalmakra vonatkozó sajátos terek, időszakok és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások

- magatartási, viselkedési mintákat hordoznak, normákat alakítanak ki ð tömegmértékben hatnak

- befolyásolják a társadalmi közérzetet, közízlést életérzéseket erősítenek fel, eszményképeket alakítanak ki

- egyenlőtlenség – főváros vs. Kisváros/falu ð fiatalok kb. 10%-a kimarad a középosztályhoz kötődő ifjúsági szórakozás világából

- kihívás: mit tud kezdeni a pedagógia az erőteljes élmény, extázis jelenségeivel?

- szórakozás alkalom a nyilvános szereplésre, eltérő találkozásokra (nem, kor, faj) ð kötöttség vs. Szabadság

 

3. Tanfolyamok

- 2. iskola, magánszektor (nyelv, szakma, korrepetálás, felvételi előkészítő stb.)

Cél:

-   ismeretek kiegészítése

-   feladatok ellátására előkészítés, felkészítés

-   új szakismeret

-   szakismeret megújítása, bővítése

-   átképzés új szakmára

Tartalom:

-   államilag elismert szakképzés

-   a tanfolyamot indító szervezetek, intézmények, cégek szándékai, illetve a felhasználók igényei, megrendelők elvárásai

Szervezési módok:

-   intenzív tanfolyami oktatás (folyamatos, rendszeres – hét több napján)

-   tömbösített óraszervezés (heti/havi)

-   távoktatás

Módszerek

-   előadás

-   tréning

-   kooperációs technikák

-   szakmai/terepgyakorlat

Szocializációs hatás, motiváló és pályaorientáló szerep

 

4. Uszoda, tornacsarnok, edző terem, fitness-klub, body terem

- egészséges életvezetés, rekreáció, szabadidő hasznos eltöltése ð harmonikus személyiség fejlődés

- testi-szellemi fogyatékosok esetében ð az egyénben rejlő adottságok feltárására ad lehetőséget

- mozgás gazdag életmód ð szellemileg felfrissülnek, fogékonnyá válnak új ismeretek befogadására, teherbírásuk nő

- jó kondíció + társas lét (laza kapcsolatok, különböző emberek ð közösséghez tartozás, csoportban dolgoznak de a cél egyéni)

- súlyfelesleg, mozgás szegény életmód (magyarok) ð a gyerekek követik ezt az életmódot.

 

Civil szervezetek

-   civilek hozzák létre és tartják üzemben

-   szabadon lehet idetartozni DE szabadságukat elkötelezik ð tagjai a közösségnek ð jogokkal és kötelességekkel is jár

-   kihívás: pályázat helyett más támogatási formák (pl.: finnország 4 H klubbok, monopólium a hulladékgyűjtés és értékesítésben

 

1. Egyházak

- az ifjúság szocializációjában alapvető szerepe volt – ma is sok fiatal tartozik vallási közösségekhez

- templom falain kívül: szociális, pedagógiai, szabadidős programokat szerveznek

- pedagógiai szempont:

Beavatási folyamatok, rítusok, prédikáció, bibliaóra, hittan, vasárnapi iskola, meditáció gyerekeknek, lelkigyakorlat fiataloknak, csoportok, közösségek működése

Újabb formák: táborok, kirándulások, sokszínű közösségi programok

 

2. Gyermek- és serdülőszervezetek

Ifjúság elfojtott törekvése egy szuverén ifjúsági világ létrehozására ð harcos vagy békés formában

Diákönkormányzattal!

Ma: „ajánlják magukat” az iskoláknak (egyik sem pártpolitikai ð nem zárhatók ki az iskolából)

Ä az identitásukat, együvé tartozás élményét tudják kínálni + a felhalmozott tradíciókat, kapcsolatrendszereket, metodikai arzenált.

Szegények

 

3. Sportegyesület – független társadalmi szervezet ð 1 sportágas

ð több sportágas

Edző=nevelő ðszemélye követhető-követendő, értékes

ð pedagógiai tudásának alkalmasnak kell lennie a többi szociális tényező pozitív befolyásolására és hatékony feladatállításra

Nevelő munka eltér az iskolaitól ð közvetlen teljesítmény cél ð erőfeszítés ð személyiség fejlődés

Sajátos közösségi légkör ð valahová tartozás élménye (nem csak verseny, hanem a hobbi sport esetén is)

 

4. Kulturális egyesületek

- civil világ jegyei

- önkéntesség és szakmai elkötelezettség

- műkedvelő művészeti csoportosulások, hobbik nyomán tömörülő közös életük szervezeti kereteit is kitöltő csoportosulások (bélyeggyűjtők, repülőgép modellezők, stb.)

 

Nevelő médiumok

 

1. Gyereksajtó (Én újságom, Dörmögő Dömötör, Pajtás, Ifjúsági Magazin)

- Pedagógus: követi diákjai érdeklődését, dialógust teremt az értékek között

 

2. Gyerek könyv

- magyar gyerekirodalom világhírű

- régen sok gyerekkönyvet olvastak a gyerekek, ma miért ilyen keveset???

 

3. Rádió, TV

- „legpedagógiaibb” eszköz – számos pozitív lehetőség: oktató műsorok, ismeretterjesztés, közös kulturális tartalmak együttes feldolgozása, információk befogadása és feldolgozása, konfliktusok elemzése, vetélkedők ð műveltségi elemek

- probléma is:

TV előtt hagyott gyermek szocializációjának tipikus jelensége a képernyőn mutatott agresszió által felvetődő problémák

az üzleti érdekek mentén történő divat- és fogyasztásformálás

könnyen emészthetőség kísértése

 

 

kihívás a pedagógiai cselekvés számára

 

- társadalmi sajátosságokat, ellentmondásokat jelenít meg, de demokratikus eszköz ð mindenkihez eljut, nyilvános, többféle üzenetet közvetít

- lehetővé teszi a kulturális nyelvi közösség megélését

- ki van szolgáltatva a hatalmi, üzleti érdekeknek ð minimális, közvetett kontroll (ORTT)

- legnépszerűbbet kell közvetítenie ð legkönnyebben emészthetőt, leegyszerűsítésekre, szenzációra, a közvetlen, gyors jutalmazásokra épít ð ellene hathat a nevelés műveltségtartalmainak, értékeinek

- nem képes szűrőt működtetni – korhatár jelzése nem megfelelő szűrő

- segítheti a kritikusabb szemlélet kialakítását

- FONTOS a látottak megbeszélése a gyerekkel DE a szülők többnyire a TV nézés időtartamát kontrollálják a tartalmat nem!

 

4. Internet

- egyesíti a kommunikációs technika minden vívmányát (TV, Film, programletöltés, beszélgetés, telefon, levél, stb.)

- fiatalok egy része kimarad

- Virtuális tér ð vélemények, ízlések, nézetek, szórakozási formák szabad megjelenését, közlését teszi lehetővé ð anonimitás ó minden nyomon követhető

- nincs idő és tér (a valóságban bemész egy boltba és átmész egy másikba akkor az idő és tér változásával is jár a neten ez nincs)

- függőség és más személyiség károsító hatás ð a net használata – akárcsak a TV-é – nem párosul valódi szülői, nevelői figyelemmel

- pedagógiai lehetőség: kreatívan alkothatnak a neten, felépíthetik a saját világukat, identitásukat, többféle szerepet kipróbálhatnak

- pedagógiai blog, netes napló ð identitás építés történetmesélésen keresztül

 

Asztali nézet