MENÜ
  1. Tanmenet készítés- szerepe: orientálja a pedagógust és a kollegáit az oktatás tervezett időmenetéről, megkönnyíti a különböző tantárgyak, művelődési területek tartalmi összerendelését, átláthatóságát

osztály számára készített tanmenet- hány tanítási óra, ezen belül mennyi az új ismeret feldolgozása, ismétlés, rendszerezés vagy értékelés, iskolán kívüli tanítás

ha nem tanórához kötődik az oktatás: epochális oktatás- nem órarendszerűen, hanem sűrítve, blokkosítva történik egy műveltségi terület tanítása- tanulása→ a tervezés az epochák tervezett sorrendje. Projektoktatás- egy komplexebb téma feldolgozása, amelyben a téma meghatározása, a munkamenet tervezése, a témával való foglalkozás,  a közös munka, eredmények meghatározása a gyermeken alapul→ tervezés időjelzés/vagy elérhető célok felsorolása, a téma tartalmi szerkezetének a felvázolása

  1. Tervezés egy témára

tematikus terv- egy viszonylag zárt, összefüggő téma feldolgozásának pedagógiai terve

epochális tervezés

projektoktatásra tervezés

  1. Tanítási óra tervezése

A tervezés előzményei

az óra céljainak a megfogalmazása- a célok forrása a helyi tanterv alapján készült program, a pedagógus szubjektív célja az oktatás céljáról általában, a tanulók céljai, a tanulók megalapozó tudása, valós szükségletei, igényei

a tananyag kiválasztása- összekapcsolódik a tankönyvvel, fennáll az „idődrukk” veszélye, haladni kell, a nevelés szempontjából fontos eseményekről eltereli a figyelmet. Ajánlotta alternatív tartalmak választása→ nyílt oktatásra jellemző

tanulás szempontjából fontos gyermeki sajátosságokból való kiindulás

az előfeltevés NEM gyermekismeret- szembesíteni kell a napi pedagógiai tapasztalatokkal, szükség esetén a tanulók megismerésére alkalmas módszert használni(megfigyelés, beszélgetés, a tanulók munkáinak az elemzése, az osztály társas szerkezetének megismerése, az egyén osztályban elfoglalt helyének a megismerése)

tanulásszervezés

  • egységes tanulásszervezés
  • differenciálás NEM szelektív tanulásszervezés→ „skatulyázás”

 

 

 

Konkrét példa:

 

Tematikus terv:

1. témaválasztás

- milyen a diák cosport összetétele (előzetes ismeretek, képességek, motiváltság)

- lehetőséget biztosít-e a gyermeki szükségletek figyelembevételére?

- mennyire felkelthető vele a tanulók érdeklődése? alakítható a belső motiváció?

elég összettett-e a téma

2. tantárgyi kapcsolat

3. célok, fejlesztési feladatok (ez a legfontosabb)

- adott osztály szükségletei

- az iskola pedagógiai programjából kell kiindulni

- heterogén összetételű gyerekcsoport - különböző képességű gyerek - más-más feladat - differenciálás

- párhuzamos tevékenykedtetés, sikerélményhez jutattás

4. tevékenységek meghatározása

- mely tev fele meg az alapszüks.

- mely tevékenység aktivizálja a legtöbb diákok

- mely tev. segítk elő a célok, követelmények megvalósítását

- kölcsönös függőségi és felelősségi viszony, ösztönzés

5. módszerek kiválasztása

6. tanulási folyamat elindítása - Motiváció!!!

 

Asztali nézet